PODSUMOWANIE XXXI KWESTY

XXXI KWESTA dla „PIOTRKOWSKICH POWĄZEK

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.
Jan Paweł II

W dniach od 31 października do 2 listopada br. już po raz trzydziesty pierwszy z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego odbyła się kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków „Piotrkowskich Powązek”. Podczas tegorocznej kwesty zebrano kwotę ponad 25 470, 50 złotych.

- Pobiliśmy wcześniejszy rekord o ponad 6 tysięcy złotych – podkreśla Waldemar Domarańczyk, prezes TPPT i dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję.
- Dziękuje zarówno kwestującym przy bramach cmentarzy, ale także wszystkim ofiarodawcom. Dzięki Państwa ofiarności po raz kolejny będziemy mogli zadbać
o historyczne nagrobki z najstarszego piotrkowskiego cmentarza – podkreśla Waldemar Domarańczyk.

Każdy kto chciałby jeszcze wesprzeć kwestę ma okazję zrobić to poprzez wpłatę na konto TPPT. Przelew należy wykonać na konto Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego: konto Bank PKO BP S.A. Nr 07 1020 3916 0000 0602 0100 0371
z dopiskiem „KWESTA – 2018”.

Biorąc pod uwagę ilość cennych nagrobków znajdujących się na naszych cmentarzach wymagających konserwacji, remontów itp., wierzymy w Państwa przychylność i wsparcie naszych działań.

Wszystkim darczyńcom i osobom biorącym udział w prowadzeniu tegorocznej kwesty Zarząd Towarzystwa składa serdeczne podziękowania.

Waldemar Domarańczyk

Prezes

Towarzystwa Przyjaciół

Piotrkowa Trybunalskiego

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

ZAPRASZA uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w I konkursie plastycznym

 

„MÓJ ZIELONY PIOTRKÓW”

Szczegóły w regulaminie !

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY

„MÓJ ZIELONY PIOTRKÓW”

 

Regulamin I konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu piotrkowskiego.

 

I.  Organizator:

1. Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.

 

II.  Cele Konkursu plastycznego

1. Wzbudzenie zainteresowania miastem jego historią, architekturą, zabytkami, terenami zielonymi itp.

2. Promowanie krajobrazowych i turystycznych walorów miasta.

3. Propagowanie idei ubogacania estetyki miasta elementami zieleni.

4. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

5. Prezentacja i popularyzacja prac plastycznych dzieci i młodzieży.

6. Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

 

III.  Warunki uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół podstawowych:

- dla uczniów klas 1-3

- dla uczniów klas 4-6

- dla uczniów klas 7-8

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi.

4. Prace mogą być wykonane w technikach:

- malarstwo (technika dowolna),

- rysunek (kolorowy lub czarno – biały),

- techniki mieszane (collage).

5. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A3.

6. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje:

- tytuł pracy,

- imię i nazwisko,

- klasa,

- nazwa, adres i telefon szkoły (placówki),

- imię i nazwisko opiekuna.

7. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełnione oświadczenia. Wzór wymaganego oświadczenia został dołączony w formie załącznika do regulaminu.

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.

9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

 

IV.  Ocena prac konkursowych

1. Konkurs plastyczny rozpoczyna się w dniu 01.06.2018 roku.

2. Prace należy składać do 15.10.2018 r. lub przesyłając je na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego

ul. Rycerska 6

97-300 Piotrków Trybunalski

Z dopiskiem : Konkurs plastyczny „MÓJ ZIELONY PIOTRKÓW”

 

3. Prace otrzymane po terminie /liczy się data stempla pocztowego/ nie będą brane pod    uwagę.

4. O wyłonieniu laureatów Konkursu decydować będzie Jury powołane przez Organizatora.

5. Jury konkursu dokona oceny prac pod względem artystycznym, tematycznym i zgodnym z założeniami konkursu.

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

V.  Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu i terminie otwarcia wystawy pokonkursowej, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

2. Nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez jury prace, będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

3. Rysunki, poza nagrodzonymi, wyróżnionymi i wybranymi do publikacji, należy odebrać osobiście w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa, ul. Rycerska 6 w terminie podanym przez Organizatora po zakończeniu konkursu. Po upływie wyznaczonego terminu nieodebrane rysunki przechodzą na własność Organizatora.

 

VI.  Nagrody

1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca oraz jeżeli będzie wymagać specyfika prac- wyróżnienia.

VII. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy Organizatora.

3. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Piotrkowskiego Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.

VIII.  Informacje organizacyjne

1. Regulamin i karty zgłoszeń można odbierać w siedzibie Organizatora oraz ze strony internetowej www.tppt.cba.pl.

2.  Szczegółowych informacji udzielają :

Agnieszka DREZLER;

Elżbieta GNIEWASZEWSKA

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Załącznik

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO TPPT (1)

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

 Piotrków Trybunalski, dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego uprzejmie informuje, że w 2018 roku zostanie uroczyście wręczona 43 Złota Wieża Trybunalska.
To honorowe wyróżnienie odbierze ten spośród mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, który uzyskał uznanie za dokonania w dziedzinie edukacji, działalności kulturalnej, społecznej i promowaniu naszego miasta.
Złota Wieża Trybunalska zostanie przyznana przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego przy udziale przedstawiciela Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim i dotychczasowych laureatów – tworzących wspólnie Kapitułę Złotej Wieży Trybunalskiej.
Zgłoszenia kandydatów wraz z charakterystyką działalności i uwzględnieniem osiągnięć w życiu społecznym i w promowaniu naszego miasta mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, a więc mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, jak i osoby prawne, w tym przede wszystkim organizacje, stowarzyszenia społeczne i związki twórcze działające w Piotrkowie Trybunalskim.
Zgłoszenia prosimy kierować do Sekretariatu Towarzystwa na adres:
Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Rycerska 6
w terminie do dnia 31 maja 2018r.
O decyzji Kapituły i wyborze laureata 43 Złotej Wieży Trybunalskiej mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego zostaną poinformowani za pośrednictwem lokalnych mediów działających w naszym mieście i regionie.

Za Zarząd (-) Waldemar Domarańczyk
Prezes TPPT

 

W hołdzie Irenie Sendlerowej

W hołdzie Irenie Sendlerowej

 

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza na wystawę biograficzną, zorganizowaną z okazji 10 rocznicy śmierci Ireny Sendlerowej.

 

W ekspozycji zobaczyć można liczne fotografie i dokumenty poświęcone Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, która w latach 1920 – 1927 mieszkała w Piotrkowie. Ten mniej eksponowany wątek biografii Ireny Sendlerowej przybliżony został na wystawie. Prezentację wzbogacają ponadto dokumenty i rozporządzenia okupacyjne, regulujące sytuację w pierwszym na ziemiach okupowanej Europy getcie dla ludności żydowskiej, które utworzone zostało w Piotrkowie, a także judaika łączące się z dziejami piotrkowskich Żydów.

 

Dnia Niedziela, 15 Kwietnia 2018 22:42 Waldemar Domarańczyk <tp-pt@wp.pl> napisał(a)

Wystawa została zorganizowana z okazji 10 rocznicy śmierci Ireny Sendlerowej.

Zdjęcia proszę zamieścić na stronie Towarzystwa.

 

Pozdrawiam

Waldemar Domarańczyk

 

Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy, by czas ten napełniał serca miłością, spokojem i wzajemną życzliwością.
Niech Zmartwychwstanie Pa
ńskie przyniesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich wiarą,
da si
łę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…
Najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, pogody ducha składa 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego


NOWE WŁADZE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Dobiegła końca kolejna, bogata w dokonania, kadencja władz Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, obejmująca okres od września 2013 r. do końca grudnia 2017 r.

27 lutego 2018 roku  w Centrum Idei „Ku Demokracji” przy Klasztorze Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim - Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego dokonało podsumowania i oceny prowadzonej działalności.

Udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrano nowe władze na lata 2018 – 2022.

Prezydium nowego Zarządu Towarzystwa tworzą ;

Waldemar Domarańczyk    – Prezes

Gniewaszewska Elżbieta     – Wiceprezes;

Rżanek Michał                      – Wiceprezes;

Grynkiewicz Marek             – Sekretarz;

Stawski Witold                     – Skarbnik;

Członkami Zarządu zostali:

Henryka Flakiewicz

Anna Hartman

Żaneta Cypel

Agnieszka Drezler

Renata Wojtczak

Cezary Michałek

Jacek Sokalski

 

W skład Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego weszły:

 

1)   Rudnicka Elżbieta         – Przewodnicząca

2)   Gletkier Magorzata      – Członek

3)   Brzeska Helena             – Członek

Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego uhonorowali także zasłużonych działaczy Towarzystwa, tj. Elżbietę GIESZCZ i Henryka KOMARA, przyznając Im tytuł Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.

Dzięki Ich wiedzy i zaangażowaniu mogliśmy, działając wspólnie, dokonać tak wiele dla Piotrkowa Trybunalskiego.

Zebrani przyjęli także uchwałę określającą główne kierunki działania stowarzyszenia na najbliższe 4 lata.

 

(-) Waldemar Domarańczyk

Prezes

Towarzystwa Przyjaciół

Piotrkowa Trybunalskiego

 

Podsumowanie XXX kwesty

W dniu 21 listopada br. w Centrum Idei „Ku Demokracji” odbyło się podsumowanie XXX kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków „Piotrkowskich Powązek”. Wiceprezes TPPT Pan Henryk Komar dokonał analizy i podsumowania tegorocznej kwesty, podczas której udało się zebrać kwotę 19 357 zł. Na koniec spotkania serdecznie podziękował wszystkim kwestującym oraz darczyńcom.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z kwesty na stronach:

https://www.epiotrkow.pl/news/XXX-kwesta-na-ratowanie-zabytkowych-nagrobkow,30250

http://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/artykul/znamy-wynik-xxx-kwesty-na-ratowanie-zabytkowych-nagrobkow,4302712,art,t,id,tm.html

 

Podsumowanie 47. edycji Konkursu Fotograficznego „Cały Piotrków w kwiatach”.

     W dniu 21 listopada br. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego w Centrum Idei „Ku Demokracji” odbyło się podsumowanie 47. edycji Konkursu Fotograficznego „Cały Piotrków w kwiatach”.

Jury w składzie:Witold Stawski – fotografik – przewodniczący, Małgorzata Gletkier – art. plastyk – członek, Elżbieta Gniewaszewska – członek, stwierdziło, że na konkurs wpłynęło 49 prac 14 autorów.

Oceniając nadesłane prace Jury uwzględniło hasło konkursu i podstawowe cele zawarte w regulaminie tj. ciekawe ujęcia fotografowanych miejsc, połączenie zieleni z charakterystycznymi obiektami Piotrkowa oraz piękno ukwieconych zakątków.

Komisja przyznała:

  • I nagrodę o wartości 500 zł za zestaw 3 fotografii: „Cerkiew ” , „Kapliczka przy drodze” i „Kwietne łąki” oznaczonych godłem „Gloria”- pani Bożenie GĘGOTEK”
  • II nagrodęo wartości 300 zł za 2 fotografie „Z kwiatami w podróż” oznaczone godłem „Albin” – panu Albertowi SUSKIEMU.

Dwie równorzędne III nagrody o wartości 200 zł:

– za zestaw 2 fotografii: „Jesienne kolory”, „Park” oznaczonych godłem „Nika”- pani Róży LESIŃSKIEJ

- za zestaw 2 fotografii „Cerkiew”, „ Ulica Pereca” oznaczonych godłem „Zdrowa Marchewka”- panu Wojciechowi DOMAGALE

oraz siedem równorzędnych wyróżnień o wartości po 100 zł

- za zestaw 2 fotografii: pt. Żołnierz nieznany”, „Pelargonie na murach” oznaczonych godłem „ADA” – pani Teresie ADAMUS,

- za fotografię pt.„Wieże bernardyńskie” oznaczoną godłem „ STAJAK” – panu Stanisławowi JAKUBCZYKOWI,

  • za fotografię pt. „Mury obronne” oznaczoną godłem „SEBA”- panu Sebastianowi JAŚKIEWICZOWI;
  • za fotografię pt. „Kamienica przy Rwańskiej” oznaczoną godłem „ALIK- pani Alicji PETRUZELA,
  • za fotografie pt. „Urodziwy Dworzec kolejowy i „Rynek Trybunalski” oznaczone godłem „MELISA” - pani Sarze KRZYMOWSKIEJ,
  • za fotografie pt. „Symetria”, „Kościół Ewangelicko-Augsburski” oznaczone godłem „PUSZEK”- pani Natalii PAWŁOWSKIEJ,
  • za zestaw fotografii oznaczonych godłem „OKO” – pani Dorocie NITECKIEJ.

Łączna kwota wartości nagród wyniosła 1 900 zł.

Nagrody ufundował Urząd Miasta Piotrków Trybunalski.

Jury stwierdziło, że wszystkie nadesłane prace spełniały warunki regulaminu i Konkurs Fotograficzny „Cały Piotrków w kwiatach” spełnił oczekiwania organizatorów. Wyraziło także nadzieję, że kolejne edycje konkursu spotkają się z jeszcze większym zainteresowaniem i przysyłane prace będą bogatsze w fotografowane motywy, gdyż Piotrków jest miastem o wielu ciekawych i charakterystycznych budowlach i zaułkach.

      

200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego w 100. rocznicę manifestacji patriotycznej mieszkańców miasta  16 października 2017 r. o godzinie 13.30 w Parku im. ks. Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim odbył się happening historyczny „Piotrków Trybunalski – centrum myśli i działań niepodległościowych w czasie I wojny światowej”. Przedsięwzięcie podzielone zostało na dwie części. Pierwsza rozpoczęła się w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej prelekcją pt.: „Dwóch cesarzy i król pruski to za mało dla Kościuszki”.

Część druga uroczystości miała miejsce w Parku im. ks. Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim przy Dębie Wolności, który został posadzony w 100. rocznicę śmierci wielkiego generała Tadeusza Kościuszki. Pan Prezes Waldemar Domarańczyk powitał zaproszonych gości, a Pan Henryk Komar przedstawił sylwetkę niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość.

Tegoroczna 200. rocznica śmierci polskiego i amerykańskiego bohatera stała się  inspiracją dla uczniów Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim do przygotowania scenki historycznej pt. „Tadeusz Kościuszko bohaterem dwóch narodów” pod kierunkiem pani Żanety Cypel i pani Jagody Lewińskiej.
Ciekawym akcentem uroczystych obchodów Roku Kościuszki był plenerowy występ chóru II Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem pani Renaty Tomy. Młodzież zaśpiewała pieśni patriotyczne takie jak: Rota czy Marsz Polonia.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego z racji 800- lecia Piotrkowa ufundował pamiątkową tablicę upamiętniającą postać Wincentego Stępnia, wieloletniego ogrodnika miejskiego.

Na uroczystości obecne były władze miasta, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wielu piotrkowskich szkół oraz zarząd Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego.